أنا_كشاف#أنا_متطوع

Nom de l’initiative : أنا_كشاف#أنا_متطوع

Responsable : Kachefa se9yet ZIt

Description : توزيع المساعدات الغذائية وتوزيع افطار

Domaine d’Intervention : Humanitaire

Cible : Public Mixte

Zone d’intervention : Sa9yet Zit Sfax

Lien Médiathèque :  —————

Liens Utiles :  https://www.facebook.com/scout.sakiet.ezzit/photos/pcb.3333154640037034/3333151686703996/?type=3&theater

Site Web : —————

Adresse : Sa9yet Zit

Adresse Email : —————

Téléphone : —————

Share Button